21.11.2018

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

• Направление
'Технологии в тютюнопроизводството'

- Селекция и семепроизводство

- Агротехника и растителна защита

- Отдел "ОСТ гр. Рила"

- Отдел "ОСТ гр. Гоце Делчев"

- Опитно поле с. Марково

- Опитно поле с. Козарско

- Опитно поле гр. Бяла Слатина


• Направление
'Технология на тютюна и тютюневите изделия'

- Технология на обработка и преработка на тютюн

- Химия на тютюна и тюнюневия дим

- Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


• Бюро за научно обслужване
• Финансово-счетоводен отдел
• Административно-стопански отдел


• Проекти

• Публикации

• Отличия

• Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
• Обяви
• Продукти на ИТТИ
• Материали
• Документи
• Нормативни документи
• Информация съгласно чл. 35 в ал. 5 на ЗТТИ
• Профил на купувача
• Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 

Отдел "Технология на обработка и преработка на тютюн"

   
2007-07-03 | 16016 пъти прочетено


р-л отдел доц. д-р инж. Виолета Николова - научна продукция
e-mail: nikolova.v@abv.bg


проф. д-р инж. Стефка Киркова - научна продукция
e-mail: stkirkova@abv.bg


ас. инж. Николай Николов - научна продукция
e-mail: ni.nikolov@abv.bg


ас. инж. Таня Миланова - научна продукция
e-mail: t_a_n_i_a_87@abv.bgас. инж. Анка Георгиева - научна продукция
e-mail: anka.georgiewa@abv.bgАсистент инж. Васил Костадинов - научна продукция
e-mail: vasilkostadinov1@abv.bg


Инж. технолог Огнян Георгиев - научна продукция
e-mail: ogi_valkov77@abv.bgАкцентите
на работа са изследвания и разработване на мерки за контрол на тютюн
и тютюневи изделия,
подпомагащи
изпълнението на законодателните ангажименти на България по
Европейската политика за контрол на тютюна и тютюневите изделия.
Изпълнява задачи като държавен регулатор, чрез международните системи
на СЗО - ЕМТОС /Електронен модел за контрол върху тютюна / и PIТОС
/Публична информация за контрола върху тютюна/. Участва в
международната работна група по чл.чл.9 и 10 от РККТ на СЗО.Обхват на дейност: • Изследвания
  върху суровина за тютюневи изделия /тютюн, тютюневи производи,
  тютюневи блендове/ и фабрично произведени цигари.
Аврам
Тодоров


Гл.спец.
технолог по тютюна

 • Изследвания
  върху т.нар. “други тютюневи изделия“ различни от
  фабрично произвежданите цигари - тютюн за лула, тютюн за наргиле,
  пури, пурети, тютюн за ръчно свиване на цигари, емфие и др..


Йорданка Гушкова


Гл.спец.
технолог по тютюна • Разработване
  на методи за контрол. • Дизайн
  на цигарите, взаимозависимости между физични характеристики на
  тютюневи изделия, моделиране и прогнозиране състава на дима.


 • ССпомагателни
  материали за тютюневи изделия и
  методи
  за оценка на тютюна и тютюневия дим.


  • Радиоактивност
   на прахообразни проби от тютюн, тютюневи изделия, спомагателни
   материали и почва.


  • Соуси,
   ароматни композиции и добавки за тютюневи изделия.


  • Електронни
   продукти за пушене.


  • Съвременни
   аспекти на промишлената обработка на тютюна.


  • Ангажираността
   по изпълнение на Директива 2014/40/ЕС и РККТ на СЗО има пряко
   отношение към обслужване на националните интереси, чрез подпомагане
   на Министерството на правосъдието и МВР.  Към
  отдела са сформирани комисии от висококвалифицирани специалисти за
  оценка на тютюн, тютюневи и нетютюневи изделия и продукти:


  ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

  ДЕГУСТАЦИОННА КОМИСИЯ  Отделът
  разполага със съвременно оборудвани лаборатории – Соуси и
  ароматни композиции, Спомагателни материали за тютюневи изделия,
  Физични изпитвания на тютюневи изделия, Технологични лаборатории за
  подготовка на тютюни и изработване на лабораторни цигари, зали за
  експертна и дегустационна оценка на тютюн, тютюневи и нетютюневи
  изделия и продукти.

  Колектив:


  проф. д-р инж. Стефка Киркова


  доц.д-р инж. Виолета Николова


  ас. инж. Николай Николов


  ас.инж. Таня Миланова


  ас.инж. Анка Георгиева


  ас.инж. Васил Костадинов


  инж.технолог Огнян Георгиев


  гл.спец. технолог по тютюна Йорданка Гушкова


  гл.спец. технолог по тютюна Аврам Тодоров
  Специалистите от отдела участват в национални проекти и програми, както и международни, като:  1. Изпълняват задачи като държавен регулатор, чрез европейски програми на Световната Здравна Организация /СЗО/:  - ЕМТОС /Електронен модел за контрол върху тютюна/;  - PIТОС /Публична информация за контрола върху тютюна/.  2. Участват в международната работна група по:  - чл.9 - Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия от Рамковата Конвенция за Контрол върху Тютюна /РККТ/ на СЗО;  - чл.10 - Регулиране разкриването на съдържанието на тютюневите
  изделия от РККТ на СЗО.  3. Членове са на акредитиран съгласно ISO 17025:2006
  Лабораторен Комплекс за изпитване към Института /ЛКИ-ИТТИ/.  4. Изпълняват задачи като членове на:  - GoToLab -
  Европейската мрежа от държавни лаборатории за тютюн и тютюневи изделия.  - TobLabNet - Глобалната мрежа от лаборатории за контрол върху тютюна на СЗО.  5. Реализиране законовите разпоредби за изследвания върху тютюневите изделия, в аспект защита здравето на нацията визирани в Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/ чл. 35в. с изцяло транспонирана Директива 2001/37/ЕО.  6. Изпълнение ангажиментите на България по Директива 2014/40/ЕС.


  7. Извън планово, активно участват за реализиране насоките на ЕП по ”Всеобхватна стратегия на ЕС” /Брюксел, 6.6.2013 СОМ(2013) 324 final/, за борба с нерегламентирано разпространяваните тютюн и тютюневи
  изделия.


 •  
   

  Добавки в тютюневите изделия  ЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


  НОВИНИ

   
   
   
  web: Idea STUDIO
  2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
  ^ Нагоре