21.11.2018

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

• Направление
'Технологии в тютюнопроизводството'

- Селекция и семепроизводство

- Агротехника и растителна защита

- Отдел "ОСТ гр. Рила"

- Отдел "ОСТ гр. Гоце Делчев"

- Опитно поле с. Марково

- Опитно поле с. Козарско

- Опитно поле гр. Бяла Слатина


• Направление
'Технология на тютюна и тютюневите изделия'

- Технология на обработка и преработка на тютюн

- Химия на тютюна и тюнюневия дим

- Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


• Бюро за научно обслужване
• Финансово-счетоводен отдел
• Административно-стопански отдел


• Проекти

• Публикации

• Отличия

• Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
• Обяви
• Продукти на ИТТИ
• Материали
• Документи
• Нормативни документи
• Информация съгласно чл. 35 в ал. 5 на ЗТТИ
• Профил на купувача
• Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 

Финансово-счетоводен отдел

   
2010-05-04 | 5358 пъти прочетено

р-л отдел Маргарита Йоррданова
e-mail: fso_itti_markovo@abv.bg


Организира и ръководи цялостната финансово-счетоводна дейност на Института, съгласно Закона за счетоводството, Правилника на ССА, Устройствения правилник на ИТТИ и всички действащи закони, разпоредби и нормативни актове.
Осъществява своята дейност в съответствие със спазване на счетоводните стандарти, регламентирани с ДДС за бюджетните предприятия.
Отделът обезпечава дейностите, съпътстващи и осигуряващи нормално протичане на научната, научно-приложната и финансово-счетоводна дейност на ИТТИ, като:
- Подготвя и предлага проект на годишния бюджет, периодични и годишни отчети за неговото изпълнение.
- Ежемесечно анализира приходите и разходите по бюджета на Института и предлага мерки, свързани с финансовата дисциплина и отчетност.
- Разработва анализи във връзка с инвестиционната политика на Института, с придобиването на материални и нематериални активи.
- Подпомага ръководството за правилното и законосъобразно ползване на финансовите ресурси и за опазване на собствеността.
- Изготвя длъжностно и поименно щатно разписание на Института, съобразено с бюджетния разчет и устройствен правилник.


Гл.експ. счетоводител Дина КирчеваГл.спец. счетоводител Живка Караилиева

 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре