28.11.2020

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

•Специализирана администрация -Отдел "Селекция и семепроизводство"

-Сектор "Опитно поле - с. Марково"

-Сектор "Опитно поле с. Козарско"

-Сектор "Опитно поле - гр. Бяла Слатина"

Отдел "Агротехника и растителна защита

-Сектор "Опитно поле - гр. Рила"

-Сектор "Опитно поле - гр. Гоце Делчев"

Отдел "Технология на тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия"

Отдел "Химия на тютюна и тютюневия дим

Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


Бюро за научно обслужване


•Обща администрация


• Проекти

• Публикации

• Отличия

•Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
•Обяви
•Продукти на ИТТИ
•Материали
•Документи
•Нормативни документи
•Информация съгласно чл.35а ал.7 т.5 на ЗТТИСТИ
•Профил на купувача
•Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 
  
Процедура за заемане на академичната длъжност "доцент" Професионално направление: 5.12 Хранителни технологии Научна специалност: „Технология на биологично активните вещества” Жури: Проф. д-р Илиана Борисова Начева Проф. д-р Йорданка Николова Алексиева Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова Проф. д-р Николай Димитров Пенов Доц. д-р Даниела Петкова Митева Доц. д-р Милена Методиева Рускова Доц. д-р Габор Иван Живанович Кандидати: гл. ас. д-р Маргарита Христова Дочева 16.10.2020

 

Рецензия Проф. д-р Илиана Борисова Начева

 

Рецензия Проф. д-р Йорданка Николова Алексиева

 

Становище Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

 

Становище Проф. д-р Николай Димитров Пенов

 

Становище Доц. д-р Даниела Петкова Митева

 

Становище Доц. д-р Милена Методиева Рускова

 

Становище Доц. д-р Габор Иван Живанович

 

Резюмета

 

Приноси

 

Хабиталитационна разширена справка

 

 

 

 

 

 
 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре