22.05.2018

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

• Направление
'Технологии в тютюнопроизводството'

- Селекция и семепроизводство

- Агротехника и растителна защита

- Отдел "ОСТ гр. Рила"

- Отдел "ОСТ гр. Гоце Делчев"

- Опитно поле с. Марково

- Опитно поле с. Козарско

- Опитно поле гр. Бяла Слатина


• Направление
'Технология на тютюна и тютюневите изделия'

- Технология на обработка и преработка на тютюн

- Химия на тютюна и тюнюневия дим

- Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


• Бюро за научно обслужване
• Финансово-счетоводен отдел
• Административно-стопански отдел


• Проекти

• Публикации

• Отличия

• Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
• Обяви
• Продукти на ИТТИ
• Материали
• Документи
• Нормативни документи
• Информация съгласно чл. 35 в ал. 5 на ЗТТИ
• Профил на купувача
• Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 

Научна продукция на доц. д-р Цвета Христова Христева

   
2013-11-04 | 1883 пъти прочетено

р-л отдел Агротехника и растителна защита

1. Христева Цв., 1993, Как влияят използваните срещу синята китка пестицидни комбинации на почвената микрофлора, сп. “Растителна защита”, бр. 9: 20-22
2. Христева Цв., 1993, Минералното торене съчетано с монокултурно отглеждане на тютюн и почвената микрофлора, Сб. Научна конференция “Екология и здраве”, Пловдив
3. Христева Цв., 1995, Екологични аспекти на интегрираната система за борба със синята китка по тютюна, Научни трудове на Висш селскостопански институт, Пловдив, т. XL, кн. 3: 95-98
4. Христева Цв., 1996, Промени в почвената микроценоза в следствие многогодишно минерално торене при монокултура тютюн, Сб. Балканска конференция по тютюна, Юли, Сандански, България
5. Христева Цв., Ел. Апостолова, Св. Наумова, 1997. Продължително монокултурно отглеждане на тютюн и почвеното плодородие, Научни трудове на Висш селскостопански институт, Пловдив, т. XLII, кн. 2: 183-184
6. Наумова Св., Цв. Христева, 1997, Промени в количествената динамика на нитрифициращи и нитратредуциращи микроорганизми при системно торене с карбамид на монокултура тютюн Научни трудове на Висш селскостопански институт, Пловдив, т. XLII, кн. 2: 191-194
7. Калинова Щ., Цв. Христева, 1997, Установяване селективността на почвени хербициди към тютюнев разсад и влиянието им върху почвените микроценози, Сборник доклади от Юбилейна научна сесия “Проблеми на растениевъдната наука и практика в България”, Академично издателство ВСИ, Пловдив: 213-218
8. Христева Цв., Г. Ампова, Св. Наумова, 1998, Влияние на многогодишно минерално торене на монокултура тютюн върху количеството на почвените стрептомицети, Сборник на доклади от Юбилейна научна сесия, Съюз на учените, Пловдив: 253 - 236
9. Христева Цв., Св. Наумова, 1998, Промени в автохтонната почвена микрофлора в следствие на многогодишно минерално торене на монокултура тютюн, Proceedings of 9th Congress of the Bulgarian microbiologists, vol. 2 “Applied microbiology, Sofia, Bulgaria, 15-17 October, (ed. by S. Neytcheff, Ts. Angelova, S. Dimov): 220-223
10. Christeva Ts., S. Naumova, 1998, Stimulation of Broomrape seeds germination by soil microorganisms, Рroceeding of the 4th International Orobanche Workshop, Current problems of Orobanche Researches (ed. by K. Wegmann, L. Musselman, D. Joel): 73-77
11. Христева Цв., 1998, Конкурентноспособността на тютюневото растение зависи от ефикасната му защита от плевели, сп. “Растителна защита”, кн. 4: 17
12. Димитров Ат., Цв. Христева, 1998, Време е за борба срещу съцветията и филизите по тютюна, в. Стопанин, бр. 34 (366)
13. Апостолова Ел, Цв. Христева, 1999, Влияние на източника на азот върху продуктивността и качеството на тютюн Виржиния и минерализационните процеси в почвата, Научни трудове ВСИ ,т. XLIV, кн. 1: 267-270
14. Наумова Св., Л. Байчева, Цв. Христева, 1999, Разграждане на изкуствения структурообразувател “Модипан А” от почвени стрептомицети, Научни трудове ВСИ, т. XLIV, кн. 1: 263-266
15. Бозуков Хр., Цв. Христева, 2000, Проучване етиологията, патогенитета и възможностите за контрол на дивия огън по тютюна - Pseudomonas syringae pv. tabaci, Сборник на докладите от трета национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, Пловдив: 183-186
16. Бозуков Хр., Цв. Христева, 2000. Познавате ли болестта лентообразни листа по тютюна сп. “Растителна защита”, кн. 6: 13-14
17. Христева Цв., Щ. Калинова, Св. Наумова. 2001. Влияние на някои хербициди и синтетични полимери върху почвената микрофлора. Доклади 10ти международен симпозиум “Екология 2001” The electronic multi-topical “Journal of International Research Publications”. рp 290-298
18. Калинова Щ., Цв. Христева. 2001. Влияние на Имазаквин върху Azotobacter chroococcum и върху някои почвени микроорганизми. Доклади 10ти международен симпозиум “Екология 2001” The electronic multi-topical “Journal of International Research Publications” рp 224-229
19. Бозуков Хр., Цв. Христева, 2001, Фалшива синя китка (False broomrape) по тютюна, Научни трудове Аграрен университет, т. XLVI, кн. 1: 321-326
20. Калинова Щ., Цв. Христева, 2001, Проучване ефективността и селективността на хербицидни препарати на база ацетохлор при тютюн Виржиния. Влияние на ацетохлора върху добива и качеството на тютюна, Научни трудове Аграрен университет, т. XLVI, кн. 1: 375-380
21. Христева Цв., Хр. Бозуков, 2002, Влияние върху почвената микрофлора на някои пестицидни комбинации, използвани за борба със синята китка по тютюна, Сборник на докладите от четвърта национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, Пловдив: 119-124
22. Христева Цв., Щ. Калинова, 2002, Влияние на някои хербициди на база ацетохлор върху почвената микрофлора, Сборник доклади от Втора Балканска научна конференция “Качество и ефективност на производството, обработката и преработката на тютюна, Пловдив: 167-172
23. Таскова Л., В. Машева, Цв. Христева, 2002, Изследване на почвено-климатични и агробиологични фактори в някои подрайони на произход Устина и Средногорска яка, Сборник доклади от Втора Балканска научна конференция “Качество и ефективност на производството, обработката и преработката на тютюна, Пловдив, с.173-179
24. Христева Цв., Хр. Бозуков, 2002, Проучване биологичното действие на щамове почвени стрептомицети върху причинителите на кафяви листни петна и див огън по тютюна, Сборник доклади от Втора Балканска научна конференция “Качество и ефективност на производството, обработката и преработката на тютюна, Пловдив, с. 180-183
25. Машева В., Цв. Христева, Й. Кочев, 2002, Влияние на някои тежки метали върху развитието на тютюнев разсад, Сборник доклади от Втора Балканска научна конференция “Качество и ефективност на производството, обработката и преработката на тютюна, Пловдив, с. 201-207
26. Hristeva Tz., V. Masheva, N. Tahsin, 2003, Chages in the rhizosphere microbial cenoses of oriental tobacco grown in an industrially polluted region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.4, No 2 pp 341-347
27. Tahsin N., Tz. Hristeva, V. Masheva, 2003, Productivity and rhizosphere microflora of different sunflower genotypes grown in an industrially polluted region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 4, No 1 pp39-43
28. Петрова В., Цв. Христева, В. Машева, 2003, Икономическа ефективност от прилагането на някои хербициди в тютюнопроизводството, сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, бр. 6, с. 84-86
29. Таскова Л., В. Машева, Цв. Христева, 2003, Изследване на някои подрайони на Пловивска тютюнева област в агроекологичен аспект, Научни трудове Аграрен университет, т. XLVIII, с. 41-46
30. Николов Е., Цв. Христева, 2003, ИТТИ 231 - нов сорт ориенталски тютюн, Научни трудове Аграрен университет, т. XLVIII, с. 191- 194
31. Николов Е., Цв. Христева, 2003, ИТТИ 386 - нов сорт ориенталски тютюн, Научни трудове Аграрен университет, т. XLVIII, с. 199 – 202
32. Цв. Христева, 2004. Влияние на продължителното минерално торене при монокултурно отглеждане на тютюн върху почвеното плодородие. Дисертация
33. Naumova S., Ts.Hristeva, S. Popova, K. Georgieva, 2004, Soil microorganisms dynamics in the periradical zone of healthy and broomrape infected plants, Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, vol. 96, livre 4, pp 477-484
33. Христева Цв., В. Машева, Е. Николов, 2004, Влияние на биотор - продукт от червен калифорнийски червей (Lumbricus rubellis) върху развитието на тютюнев разсад, сп. Field Crops Studies (Изследвания при полските култури), v.1, №3, с. 478-483
34. Христева Цв., Е. Николов, В. Машева, Св. Наумова, 2004, Структурни и функционални връзки между Azotobacter chroococcum и някои физиологични групи почвени микроорганизми в ризосферата на ориенталски тютюн, Сборник доклади от научна конференция с международно участие, Съюз на учените- Ст. Загора, т.ІІ, част 2, с.276-280
35. Христева Цв., В. Машева, Е. Николов, 2004, Промени в популационната плътност на някои физиологични групи почвени микроорганизми при използване на биохумус - продукт от червен калифорнийски червей (Lumbricus rubellis), за производство на тютюнев разсад. Сборник доклади от научна конференция, Съюз на учените, Кърджали, с. 155-160
36. Тахсин Н., В. Машева, Цв. Христева, Е. Николов, 2004, Влияние на някои тежки метали върху покълването и растежа на слънчоглед (H. annuus), I. Цинк и мед, Сборник доклади от пета национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, Пловдив, с. 261-266
37. Николов Е., Цв. Христева, 2004, Влияние на средата на отглеждане върху основни стопански и технологични признаци при сорт тютюн “ИТТИ 231”, Сборник доклади от пета национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, Пловдив, с. 83-88
38. Машева В., Е. Николов, Цв. Христева, 2004, Наследяване на някои основни генетични параметри при селекцията на ориенталски тютюн, сп. Field Crops Studies (Изследвания при полските култури), v.1, №3, с. 408-413
39. Николов Е., В. Машева, Цв. Христева, 2004, Агробиолгични и химико-технологични качества на сорт Еленски 827, сп. Field Crops Studies (Изследвания при полските култури), v.1, №3, с. 414-418
40. Николов Е., В. Машева, Цв. Христева, 2004, Оценка на селекционната ценност при сортове тютюн от произходите Източен Балкан и Текне. 1. Генетичен анализ за съдържание на захари в суров тютюн, Сборник доклади от научна конференция с международно участие, Съюз на учените- Ст. Загора, т.ІІ, част 2, с. 245-249
41. Николов Е., В. Машева, Цв. Христева, 2004, Оценка на селекционната ценност при сортове тютюн от произходите Източен Балкан и Текне. 2. Генетичен анализ за съдържание на никотин в суров тютюн, Сборник доклади от научна конференция с международно участие, Съюз на учените- Ст. Загора, т.ІІ, част 2, с. 250-253
42. Машева В., Е. Николов, Цв. Христева, 2004, Комбинативна способност на някои морфологични признаци при сортове ориенталски тютюн, Сборник доклади от научна конференция с международно участие, Съюз на учените-Ст. Загора, т.ІІ, част 2, с. 281-285
43. Николов Е., В. Машева, Цв. Христева, 2004, Влияние на средата на отглеждане върху добива и технологичните качества при ориенталски тютюн сорт ИТТИ-306, Сборник доклади от научна конференция, Съюз на учените Кърджали, с.147-151
44. Машева В., Е. Николов, Цв. Христева, 2004, Сортоподдържаща селекция при ориенталски тютюн сорт Пловдив 7, Сборник доклади от научна конференция с международно участие, СУБ – Кърджали стр.152-155
45. Тахсин Н., В. Машева, Ц. Христева, Е. Николов, 2004, Влияние на тежки метали върху началните фази на развитие при някои технически култури., Юбилейна научна сесия – ИТТИ: 218-224
46. Христева Цв., Е. Николов, В. Машева, 2004, Investigation on dependencies between transforming nitrogen compounds in soil microorganisms in conditions of continued mineral fertilization and monoculture oriental tobacco growing, CORESTA CONGRESS KYOTO JAPAN
47. Христева Цв., В. Машева, Е. Николов, Й. Кочев, 2005, Изпитване влиянието на BioLIFE - нов биологичен продукт върху развитието на тютюнев разсад и почвената микрофлора, Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие 60 години – ИТТИ, с. 208-217
48. Киркова Ст., Цв. Христева, 2005. Изследвания за влиянието на добавките към тютюневите блендове върху развитието на микроорганизми, Сборник доклади от научна конференция с международно участие, Съюз на учените-Ст. Загора, 2-3 юни
49. Машева В., Е. Николов, Ц. Христева, (2005), Генетичен анализ на някои признаци при ориенталския тютюн (N.tabacum, L.) и F1 хибриди. Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие 60 години – ИТТИ, с. 95-101
50. Е. Николов, Ц. Христева, В. Машева, (2005), Зависимости между основни стопански и технологични признаци при тютюн Виржиния. Сборник доклади Юбилейна научна конференция с международно участие 60 години – ИТТИ, с. 80-95
51. Христева Ц., Е. Николов, В. Машева (2005). Групиране на образци Orobanhe mutelii при гостоприемник тютюн чрез кластер анализ. Научни трудове АУ Пловдив, т.І, кн. 5: 155-160
52. Николов Е., Ц. Христева, В. Машева (2005). Многомерен анализ на интродуцирани сортове тютюн Виржиния. Научни трудове АУ Пловдив, т.І, кн.5, 143-149
53. Машева В., Е. Николов, Ц. Христева (2005). Генетична дистанция между родителски компоненти и техните хибриди при ориенталски тютюн по някои селекционни признаци. Научни трудове АУ Пловдив,т.І, кн. 5, 151-155
54. Tahsin N., Ts. Hristeva, E. Nikolov, V. Masheva (2005) Influence of the biological product – a liquid Lumbricompost on the seeds of sunflower, Sci. Researches of the Union of scientists in Bulgaria, vol. V, pp 506-511
55. Николов, Е., В.Машева, Ц. Христева, (2005). Остатъчна хетерогенност при ориенталски сорт тютюн – Крумовград 90, Балканска конференция на младите учени, Пловдив,стр. 518-523
56. Машева В., Е. Николов, Ц.Христева, Н. Тахсин, (2005). Натрупване на някои тежки метали в тютюневото растение при промишлено замърсяване. Влияние на оловото, Балканска конференция на младите учени, Пловдив, стр.512-517
57. Емил Николов, Цв. Христева, В Машева, 2005, Вариабилност на основни стопански и технологични признаци при тютюн Виржиния. Сборник доклади от научна конференция с международно участие, Съюз на учените- Ст. Загора, стр.117-121
58. Hristeva Ts., E.Nikolov,V.Masheva (2005).Number of weeds for oriental tobacco of many years stationary fertilizer experiment, Tobacco, v. 55, .244-248
59. Nikolov E, Ts. Hristeva,V.Masheva (2005). Variability of some economical and technological parameters in flue-cured tobacco. Tobacco, v. 55, .189-193
60. Masheva V., Ts.Hristeva, N.Nikolov (2005). Accumulation of some heavy metals in tobacco plant in conditions of pollution influence level of lead. Tobacco, vol.55, 200-203
61. Петрова В., Ц. Христева (2006). Биологична и икономическа оценка на органичния продукт “Биохумус” приложен при производството на тютюнев разсад. Сборник доклади от шеста национална научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, Пловдив: 83-88
62. Николов Е., Ц. Христева (2006).Вътревидова дистанция по основни химико-технологични признаци при тютюн Nicotiana rustica. Сборник доклади от Международна научна конференция „Науката в условията на глобализация през 21ви век”, том І, Стара Загора, 1-2 юни: 152-156
70. Petrova B. Ts. Hristeva (2007). Economic assessment of Bio-products used in tobacco production, Journal of agricultural science and forest science “Ecology and future” vol. VII, 24-30
71. Сенгалевич Г., А. Попов, Б. Чолева, Д. Славов, И. Вълчовски, Л. Кръстева, Г. Рачовска, М. Мънгова, Й. Ангелов, С. Стаматов, Р. Чепилски, М. Михов, Т. Тонев, В. Котева, Б. Граматиков, П. Петров, А. Илиева, В. Василева, А. Русенов, И. Порязов, В. Каназирска, И. Димов, В. Петкова, Г. Антонова, Б. Арнаудов, Х. Ботева, Ц. Христева, Х. Енчева, В. Димитрова, Й. Янкулов, Б. Атанасова и др. (2007), Ръководство за прилагане на органичен тор «Хумустим» Дар от природата, изд.” Дими 99” ООД, София, с. 81 – 88
72. Христева Ц. (2008). Влияние на биотор – продукт от червен калифорнийски червей (Lumbricus rubellis) върху процеса на целулозоразлагане в почвата. сп. “Растениевъдни науки”, 2, 34-38
73. Христева Ц., Д. Драчев (2008). Проучване върху химичния състав на ориенталски тютюн от сортова група “Басми” заразени с висшия цветен паразит синя китка (Orobanche sp.), Научно списание за селскостопанска и горска наука “Екология и бъдеще”, год. VІІ, 1: 35-39
74. Христева Ц., В. Петрова (2008). Биологична, икономическа и екологична ефективност на органичния продукт „Комповет” при производството на тютюнев разсад. Научни трудове т. ІІІ, част 2, Научна конференция с международно участие „Науката в условия на глобализация”,1-2 октомври, СУБ Кърджали с. 205-210
75. Христева Цв. (2008). Ефективен заместител на торовата покривка. Сп. “Български тютюн” бр.1, с.14-16
76. Naumova S. Ts. Hristeva. K. Georgieva (2009). Actinomycetales stimulation of in vitro broomrape seeds germination. 10th World Congress in Parasitic Plants, June, Kusadasi, Turkey
77. Hristeva Ts., K. Stoyanov (2009). The trophic plasticity of genus Phelipanche in Bulgaria. 10th World Congress in Parasitic Plants, June, Kusadasi, Turkey
78. Христева Ц., В.Петрова, (2009). Органичният продукт „Комповет” при производството на тютюнев разсад, сп. „Земеделие плюс”, кн.1, 14-16
79. Христева Ц. (2009). Проучване на някои биологични продукти при производството на тютюнев разсад. сп. Растениевъдни науки, бр. 2, с. 175-178
80. Hristeva Ts., V. Petrova (2009). Investigation of the possibilities for using biohumus in technology of tobacco production, Journal of Tobacco, Macedonia, vol. 58, No 3-4, с. 61-67
81. Христева Ц., С. Наумова, В. Машева, Е. Николов (2010). Зависимости при азотфиксиращи бактрии в микробно съобщество формирано в условия на продължително минерално торене и монокултурно отглеждане на ориенталски тютюн. Научни трудове т. ІV, част 2, Научна конференция с международно участие „Наука и общество”,13-14 октомври, СУБ Кърджали: 235-241
82. Христева Ц. , Т. Декалска (2011). Проучване влиянието на почвения хербицид Clomasone върху някои индикаторни за екологичната чистота на почвата физиологични групи микроорганизми. Научни доклади от Международна конференция „100 години почвена наука в България”.Екология на почвата и добри практики за опазване на околната среда, 16-20 май, 2011, София. Втора част: 964-968
83. Христева Ц., Т. Декалска, В. Машева (2011). Ефективност на някои хербицидни комбинации за борба с плевелите при производството на тютюн и почвен микробиологичен мониторинг на екологичния риск сп. Растениевъдни науки, т. 48, Nо 4: 361-36
84. Naumova S., Ts. Hristeva (2011). Microbiological characteristics of certain major types of soil in Bulgaria. Proc. Microbiology Balkanica – 7th Balcan congress of microbiology, 25-29 October, Belgrade, Serbia
85. Hristeva Ts., T. Dekalska, S. Naumova, I. Denev (2011). Investigation on rhizospherae microflora of plants infected with supreme flower parasitic plants (Broomrapes) of family Orobanchaceae. Proc. Microbiology Balkanica – 7th Balcan congress of microbiology, 25-29 October, Belgrade, Serbia
86. Декалска Т. , Ц. Христева, Р. Божинова, Т. Ванева, Й. Йончев (2012). Комплексно проучване върху тютюневата агроценоза в условия на многогодишен стационарен торов опит Растениевъдни науки (под печат)
87. Христва Ц. , Т. Декалска, Р. Божинова (2012). Износ на хранителни елементи с плевелна растителност и паразита синя китка при отглеждане на ориенталски тютюн Растениевъдни науки (под печат)
88. Калинова Щ., Н. Тахсин, Ц. Христева (2012). Проучване на Заплевеляването при олриенталски тютюн в района на Свиленград и на влиянието на някои хербициди върху почвената микрофлора Растениевъдни науки (под печат)
89. Gevezova M., T. Dekalska, K. Stoyanov, Ts. Hristeva, K. Kostov, R. Batchvarova, I. Denev (2012). Recent advances in Broomrapes research. Journal of BioScience and Biotechnology, vol. 1 (2): 91-105
90. Христева Ц. (2012) Нови мулчиращи покривки при производството на тютюнев разсад – 2012 сп. Агроном
91. Stoyanov K., Ts. Hristeva (2013). The trophic plasticity of genus Phelipanche Pomel (Orobanchaceae) in Bulgaria. Journal of Central European Agriculture, vol. 14 (1): 203 – 213
92. Hristeva Ts., T. Dekalska, I. Denev (2013). Structural and functional biodiversity of microbial communities in rhizospheres of plants infected with broomrapes (OROBANCHACEAE). Journal Biotechnology and Biotechnology Equipment (под печат)


 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре