21.11.2018

 
Начало
За института
История
Директор

Ръководство
 
Структура

• Направление
'Технологии в тютюнопроизводството'

- Селекция и семепроизводство

- Агротехника и растителна защита

- Отдел "ОСТ гр. Рила"

- Отдел "ОСТ гр. Гоце Делчев"

- Опитно поле с. Марково

- Опитно поле с. Козарско

- Опитно поле гр. Бяла Слатина


• Направление
'Технология на тютюна и тютюневите изделия'

- Технология на обработка и преработка на тютюн

- Химия на тютюна и тюнюневия дим

- Лабораторен комплекс за изпитване (ЛКИ)


• Бюро за научно обслужване
• Финансово-счетоводен отдел
• Административно-стопански отдел


• Проекти

• Публикации

• Отличия

• Сгради и съоръжения предлагани от ИТТИ за отдаване под наем или за съвместна дейност
• Обяви
• Продукти на ИТТИ
• Материали
• Документи
• Нормативни документи
• Информация съгласно чл. 35 в ал. 5 на ЗТТИ
• Профил на купувача
• Полезни връзки
Борба с корупцията

Контакт
 

Отдел "Агротехника и растителна защита"

   
2007-07-03 | 9456 пъти прочетено


ОТДЕЛ ”АГРОТЕХНИКА И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”


Отделът обединява проблематиката по растителна защита, агрохимия и агротехника на тютюневата култура. Научно-изследователската дейност е насочена към
разработването, усъвършенстването и прилагането на технологии и технологични решения за отглеждане и при трите типа тютюни, подчинени на съвременните
принципи за екологично и устойчиво земеделиеОсновните направления са:
  • Разработване на растително-защитни технологии за фитосанитарно обезпечаване на тютюнопроизводството в БългарияИзвършват се задълбочени проучвания върху:- Разпространението, биологията, физиологията, факторите за проява, картирането и праг на икономически важните неприятели, болести, плевели, висши цветни паразити, с цел създаване на мониторингови системи за прогноза и сигнализация.- Усъвършенстване на системите за борба при конкретните вредители с нови биологични елементи, биоагенти, средства, методи включително и при производството на тютюнев разсад.- Изследвания в областта на имуноселекцията за създаване на устойчиви или толерантни към вирусни болести тютюневи сортове- Перманентно изпитване ефективността на нови химически средства – инсектициди, фунгициди, хербициди и включването им в конкретни растително-защитни схеми
след оценка на екологичния риск- Комплексни мониторингови проучвания върху екологичната чистота на почвата, като основна част от агроекосистемата
  • Устойчиво развитие на тютюнопроизводството чрез прилагане на съвременни агроекологични решения и практики- Разработване на диференцирани технологии и отделни технологични решения за реализиране на агроекологичния потенциал на сортовете тютюни при различни
почвено-климатични условия на страната.- Усъвършенстване на съществуващите технологии за отглеждане на отделните типове тютюни (ориенталски и едролистни) с нови съвременни елементи, при всички
етапи - от разсадопроизводството до прибирането на тютюна, с цел получаване на качествена суровина.- Изследвания върху продуктивността и качеството на сортовете тютюн при условия на биологично и конвенционално земеделие.- Оценка на почвената химична деградация, промени в свойствата на почвата, респ. почвеното плодородие като следствие от антропогенно натоварване.- Агрохимична и екологична характеристика на почви в основни тютюнопроизводни райони, включително картиране замърсяването с тежки метали.- Агроекологична оценка – база данни за прогноза на риска от замърсяване на почви и тютюнева суровина с тежки метали.
  • Алтернативно използване на тютюневата култура и тютюневата суровина- Широкообхватни проучвания върху възможностите за използване на стебла, семена, филизи, отпадъци от листна маса, никотин, извлеци от тютюн, остатъци от
производството и обработката на тютюневата суровина за алтернативни продукти- Разработване на конкретни алтернативни продукти – биоинсектициди, екопелети, биодизел и др.


ОТДЕЛЪТ ПРЕДЛАГА на производителите конкретна научно-практическа помощ в следните области:

Растителна защита- Ефективни растително-защитни технологии срещу болести, неприятели, плевели, висши цветни паразити, складови неприятели.- Диагностика, Указания, Препоръки за решаване на конкретни растително-защитни проблеми в разсада и на полето при Ориенталски и Едролистни тютюни- Технология за кършене и прилагане на физиологично активни вещества със системно и контактно действие като средство за повишаване на добива и качеството
на тютюна според конкретните изисквания за съдържание на никотин в тютюна.


Агротехнологии- Технологии за производство на разсад – класически, с алтернативни продукти и водни лехи.- Диференцирана агротехника в зависимост от сорта, почвено-климатичните условия на отглеждане и поставените параметри за получаваната суровина- Агрохимичен анализ за запасеност на почвите с хранителни елементи и Препоръки за торене- Листна диагностика за коригиращо или стимулиращо подхранване на тютюна с листни торове през вегетацията- Анализи за съдържание на тежки метали в почви и суровина- Микробиологични анализи на почви и тютюни- Технологии за биологично производство на тютюн- Обучение на тютюнопроизводители


Колектив:доц. д-р Цвета Христевапроф. д-р Христо Бозуковдоц. д-р Радка Божиновагл. ас. д-р Таня Ваневагл. ас. д-р Йонко Йончев


агроном Тодорка Николовабиолог Людмила Петрова


Специалисти от отдела участват:- В международна програма за прогноза и сигнализация на мана по тютюна / Blue Mold Information ServiceІ към
CORESTA- В международни конкурсно финансирани научно-изследователски проекти от МОМН и Европейските програми SEE.ERA и NATO- В биологично изпитване на продукти за растителна защита и торене към Агенцията за безопасност на храните /БАБХ/

Научните изследвания се извършват в добре оборудвани лаборатории по Агрохимия, Ентомология, Фитопатология, Микробиология, вегетационна къща и три опитни
полета.

Ръководител отдел – доц. д-р Цвета Христова e-mail: zveta_h@abv.bg - научна продукцияПрофесионални интереси: земеделска микробиология, почви, екология, биологични продукти, биоразнообразие, паразитни растения – Orobanchaceae


Проф.д-р Христо Бозуков - научна продукцияe-mail: h_bozukov@abv.bgПрофесионални интереси: растителна защита на тютюна, алтернативно използване на земеделската култура тютюн


Доц. д-р Радка Божинова – e-mail: rbojinova@yahoo.com
- научна продукцияПрофесионални интереси: агрохимия, минерално хранене на тютюна, почвознание, торене, екология на почви, тежки метали


Гл. ас. д-р Таня Ванева-Ганчева – e-mail: tania_vaneva@abv.bg - научна продукцияПрофесионални интереси: ентомология, инсектициди, биоинсектициди, екология

Гл. ас. д-р Йонко Йончев – e-mail: ionkogi@abv.bg - научна продукцияПрофесионални интереси: вирусология, серологични тестове, болести по тютюна, фунгициди


 
 

Добавки в тютюневите изделияЕС - Проект "Публична информация за контрол върху тютюна" (PITOC)


НОВИНИ

 
 
 
web: Idea STUDIO
2003 - 2013 © ИТТИ. Всички права запазени.
^ Нагоре